چهارشنبه 17 شوال 1443 - 18 مه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

26860

07-03-2022

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

07-03-2022

26865

05-03-2022

به تاخیر انداختن قضای روزه‌ی رمضان تا رمضان بعد

05-03-2022

49985

03-03-2022

حکم به پایان نرساندن قضای روزه‌ی واجب

03-03-2022

118281

01-03-2022

قضای چند روز از رمضان دارد اما تعدادش را فراموش کرده

01-03-2022

228366

28-02-2022

آیا کسی که پیش از خواب سوره‌ی مُلک را گوش داده ثوابش مانند کسی است که آن را خوانده است؟

28-02-2022

133081

17-02-2022

اعتقاد سود و زیان رسیدن از اولیاء الله

17-02-2022

220933

15-02-2022

به یاد داشتن معانی اقوال و افعال نماز

15-02-2022

273662

11-02-2022

حکم تعامل با کارت پایونیر

11-02-2022

303583

09-02-2022

آیا باید پول سیگاری که پیش از توبه با قرض خریده است را بدهد؟

09-02-2022

128996

07-02-2022

آیا در یک دانشگاه مختلط در شهر خودشان درس بخواند یا در یک دانشگاه غیر مختلط در شهری دیگر بدون وجود یک محرم؟

07-02-2022

345308

05-02-2022

حکم کار در سایت‌های واسطه میان مشتریان و ارائه دهندگان خدمات چیست؟

05-02-2022

349013

03-02-2022

آیا دایی برای تبرج و خودنمایی دختران خواهرش محاسبه خواهد شد؟

03-02-2022

348830

01-02-2022

کسی که به سبب عاق والدین و دعایشان علیه او گمراه شده، آیا امکان هدایت دارد؟

01-02-2022

349464

28-01-2022

دختری طالب علم است که میان طلب علم و آموزش به مردم متردد است و خواهان نصیحت است

28-01-2022

218010

26-01-2022

حکم برداشتن موی زیر ابرو

26-01-2022