پنجشنبه 10 رمضان 1442 - 22 آوریل 2021
فارسی

آیا دریافت واکسن کرونا در روزِ ماه رمضان، روزه را باطل می‌کند؟

21-04-2021

عادت ماهیانه‌اش به سبب قرار دادن آی یو دی به طول انجامیده است

21-04-2021

حکم دریافت واکسن کرونا (کووید ۱۹) اگر در ساخت آن از سلولهای برگرفته از جنین‌های سقط شده استفاده شده باشد چیست؟

20-04-2021

سخن گفتن با نامزد در هنگام روزه

20-04-2021

ضابطهٔ مقدار خونی که خروج آن روزه را باطل می‌کند

19-04-2021

اگر امام نماز وتر نخواند و نماز را به پایان رساند و مأمومان نیز همراه او برگشتند، آیا اجر قیام یک شب برایشان نوشته می‌شود؟

18-04-2021

به تأخیر انداختن غسل جنابت تا بعد از طلوع فجر در رمضان

17-04-2021

ویژگی‌های کسی که اجر افطار روزه‌دار با غذا دادن به او حاصل می‌شود

16-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

روزه‌دار اجازه دارد که اگر در مورد طلوع فجر شک دارد به خوردن ادامه دهد و در صورت شک دربارهٔ اینکه آیا مغرب شده است، حق ندارد روزه‌اش را بخورد

14-04-2021

جلوگیری از عادت ماهیانه (پریود) در ماه رمضان

13-04-2021