سه شنبه 16 شوال 1443 - 17 مه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

38703

26-03-2022

حامله است و ترشحاتی از او خارج می‌شود؛ آیا نماز را ترک کند؟

26-03-2022

194503

25-03-2022

هر خیر و نعمتی که به ما می‌رسد رزقی از سوی الله است، چه آن را با کسب خود به دست بیاوریم و چه دیگری آن را به ما ببخشد

25-03-2022

49848

24-03-2022

مدعی است دلیلی وجود ندارد که زن باید روزه‌هایی که در عادت ماهیانه نگرفته را قضا کند

24-03-2022

354024

23-03-2022

برای انجام کاری بدون تعیین کارمزد توافق کرده است، اکنون چگونه دستمزد خودش را حساب کند؟

23-03-2022

106490

22-03-2022

چگونه به استقبال ماه رمضان برویم؟

22-03-2022

220207

21-03-2022

حکم وضو در زیر دوش در اثنای غسل جنابت

21-03-2022

11107

20-03-2022

آیا برای بیمار بهتر آن است که در رمضان روزه نگیرد؟

20-03-2022

224035

19-03-2022

حدیث «چه بسا قاری قرآنی که قرآن او را لعنت می‌کند» صحیح نیست

19-03-2022

121254

17-03-2022

آیا دعایی برای هنگام زلزله در شرع آمده است؟

17-03-2022

104077

16-03-2022

روزهٔ نذر بر عهده‌اش مانده؛ آیا می‌تواند این روزه را همراه با رمضان بگیرد؟

16-03-2022

130786

15-03-2022

ذکر مشروع برای دفع چشم‌زخم این است که بگوید: بارَکَ اللهُ لک یا بارَکَ اللهُ علیک

15-03-2022

72268

13-03-2022

دادن رشوه برای گرفتن حق خود

13-03-2022

374139

11-03-2022

حکم افزودن به صیغهٔ تکبیر در نماز، مثلا: الله اکبر کبیرا، یا الله اکبر العظیم

11-03-2022

10936

09-03-2022

مصیبت‌ها باعث پاک شدن گناهان می‌شوند

09-03-2022

26860

07-03-2022

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

07-03-2022