دوشنبه 15 رجب 1444 - 6 فوریه 2023
فارسی

178524

02-09-2017

حکم قربانی اگر پیش از ذبح تلف شود

02-09-2017

36532

29-08-2017

خوردن و توزیع گوشت قربانی

29-08-2017

160055

28-08-2017

کسی که در سرزمینش هیچ مسلمان فقیری نیست چگونه قربانی‌اش را توزیع کند؟

28-08-2017

36733

27-08-2017

در هنگام ذبح قربانی چه بگوید؟

27-08-2017

96816

26-08-2017

ذبح قربانی بهتر از صدقه دادن پول آن است

26-08-2017

175748

24-08-2017

اگر مرد خانه از قربانی کردن سر باز زند، آیا زن می‌تواند برای خود و خانواده‌اش قربانی کند؟

24-08-2017

255557

23-08-2017

شریک شدن در قربانی با کسی که قصد ولیمه‌ی عروسی دارد و اندازه‌ی کافی در ولیمه‌ی عروسی

23-08-2017

33743

22-08-2017

خانواده‌ی شخص قربانی کننده می‌تواند مو و ناخن خود را در دهه‌ی ذی الحجه کوتاه کنند

22-08-2017

36376

15-09-2016

آیا می‌توان گوشت قربانی را به غیر مسلمانان داد؟

15-09-2016

109340

14-09-2016

شخصی که قربانی می‌کند هنگام ذبح نیت را به زبان می‌آورد؟

14-09-2016

149415

13-09-2016

حکم خوردن همه‌ی قربانی یا صدقه دادن همه‌ی آن

13-09-2016

36387

12-09-2016

یک قربانی را می‌توان برای چند نفر انجام داد؟

12-09-2016

160395

11-09-2016

ضابط و چگونگی خانواده‌ای که یک قربانی برایشان کافی است

11-09-2016

70291

10-09-2016

قربانی برای چه کسی واجب است؟ آیا مرد بودن شرط قربانی است؟

10-09-2016

36651

09-09-2016

وقت ذبح قربانی

09-09-2016