سه شنبه 29 شعبان 1444 - 21 مارس 2023
فارسی

39234

20-05-2020

در فدیهٔ روزه، دادن پول به جای غذا جایز نیست

20-05-2020

26212

13-04-2020

کسی که نمی‌داند چند روز قضای رمضان دارد

13-04-2020

21710

05-04-2020

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

05-04-2020

106483

04-08-2019

روزهٔ روز عرفه به نیت قضای روزهٔ یک روز از رمضان

04-08-2019

50692

17-06-2019

از روی ندانستن حکم روزه، روزهای بسیاری را روزه نگرفته و تعدادش را نمی‌داند

17-06-2019

232694

08-05-2019

حکم کسی که بدون عذر در رمضان روزه نگیرد

08-05-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

272947

04-05-2018

گمان کرده روزه‌اش باطل است اما برای رعایت حرمت ماه رمضان امساک نموده و مبطلات روزه را انجام نداده سپس فهمیده که روزه‌اش باطل نیست. آیا باید آن روزه را قضا کند؟

04-05-2018

112102

24-04-2018

چگونه روزه‌های قضایش را به جای آورد؟

24-04-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018

249449

20-04-2018

از روی نادانی روزه نگرفته، آیا باید روزه‌هایش را قضا کند؟

20-04-2018

21049

01-09-2017

قضای روزه‌های واجب در ایام تشریق صحیح نیست

01-09-2017

21697

28-04-2017

پی در پی گرفتن قضای رمضان واجب نیست

28-04-2017

7863

22-07-2016

آیا با داشتن قضای روزه‌ی رمضان شروع به روزه‌ی شش از روز شوال کند؟

22-07-2016

47982

13-07-2016

قضای باقی‌مانده‌ی روزه‌های رمضان نه سال خود را به جای نیاورده است

13-07-2016