پنجشنبه 19 محرم 1446 - 25 ژوئیه 2024
فارسی

اشتباهاتی که برخی از حجاج و معتمرین مرتکب می‌شوند

192991

21-08-2018

در اثنای طواف دچار شک شد و سپس بر اساس گمان غالب عمل کرد؛ آیا طوافش صحیح است یا باید تکرارش کند؟

21-08-2018

47357

13-08-2018

حکم عبور از میقات بدون احرام

13-08-2018

36823

21-08-2017

اشتباهات ِ طواف وداع

21-08-2017

34761

19-08-2017

عدم رمی جمرات در روز دوازدهم از روی اشتباه

19-08-2017

256989

01-08-2017

احرام از میقات از واجبات حج است

01-08-2017

36860

13-09-2016

اشتباهاتی که هنگام زیارت مسجد نبوی شریف رخ می‌دهد

13-09-2016

34420

12-09-2016

اشتباهاتی که هنگام رمی جمرات رخ می‌دهد

12-09-2016

34270

08-09-2016

اشتباهاتی که در احرام برای حج در روز ترویه رخ می‌دهد

08-09-2016

34644

07-09-2016

اشتباهاتی که هنگام طواف رخ می‌دهد

07-09-2016

36847

06-09-2016

اشتباهاتی که هنگام تراشیدن یا کوتاه کردن مو در حج و عمره رخ می‌دهد

06-09-2016

36883

05-09-2016

اشتباهاتی که در راه رفتن به مزدلفه و در مزدلفه رخ می‌دهد

05-09-2016

34869

05-09-2016

اشتباهاتی که هنگام ورود به حرم رخ می‌ٔدهد

05-09-2016

109353

04-09-2016

برخی از اشتباهات که هنگام رفتن به منی و ماندن آنجا در شب عرفه رخ می‌دهد

04-09-2016

34293

28-08-2016

اشتباهاتی که هنگام رفتن به عرفه یا در عرفه رخ می‌دهد

28-08-2016

33738

27-08-2016

اشتباهاتی که برخی از اشخاص در حال احرام مرتکب می‌شوند

27-08-2016