Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

İhramın Sakıncaları

Soru

İhrama giren kişinin sakınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İhramın sakıncaları: ihrama giren kişiye İhramdan dolayı yasak olan hususlardır. Bu yasaklar aşağıda belirtilmiştir:

Başın saçını kesmek, nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “… Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin” Bakara/ 196

Alimler vücudun kıllarını ve tırnakları, saça ilhak etmişlerdir. böylece aynı hükmü alırlar.

İhram’a girdikten sonra koku kullanmak. Koku, İster vücutta olsun ister elbisede olsun, ister yemeğinde olsun ister her hangi bir şekilde olsun sonuç olarak ihramda koku kullanmak haramdır. Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem Hacc edasında bulunan ve devesi tarafından boynu kırılan kişi hakkında şöyle buyurdu:  “ O’nu su ve sidr ile yıkayın ve elbisesiyle kefenleyin ancak başını örtmeyin ve koku sürmeyin”

Cinsel ilişkide bulunmak. Bununla ilgili yüce Allah şöyle buyurdu: “…Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur…”Bakara/197

Şehvet maksadıyla dokunmak. Hacc ibadeti esnasında evlilik veya evlilik amacıyla konuşmak veya nişan yapmak caiz değildir.

Avlanmak: bununla ilgili yüce Allah şöyle buyurdu:  “Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin…” Maide/95.  ancak ağaç kesmek, harem sınırında olmadığı müddetçe ihramlıya haram değildir. Bu bağlamda ağaç kesmek ihramlıyla alakası olmayıp harem ile ilgilidir. Bu nedenle Arafatta ağaç kesmek caizdir.

Erkeklere özel sakıncalardan biride: gömlek pantolon, sarık ve ayakkabı   giymektir. Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ihramlı kişinin giyimi hakkında sorulduğunda  şöyle cevap vermiştir: “ gömlek, şapkalı elbise, şerval, sarık ve ayakkabı giymez” ancak Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem izar bulamayan kişiler için şervalın giyilmesine izin vermiştir, aynı şekilde terlik bulamayanında ayakkabı veya mest giymesine izin vermiştir.

Alimler, bu beş hususu, “dikili” olarak tabir etmişlerdir. Ancak bundan ancak içinde dikim olmayan elbise demek değildir. zira ilim ehlinin amacı vücuda veya vücudun bir uzvuna göre dikilen elbise olduğunu belirtmişlerdir.

İhramın yasaklarından biride sadece kadınlara özeldir: yüzünü peçe veya burka ile örtmesidir. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem bunu ihramda yasaklamıştır. Kadın ihrama girdiği zaman ne peçe takar nede burka. Bu konuda meşru olan husus: kadın yüzünü açmasıdır, ancak mahremi olmayan erkekler yanından geçtiği zaman yüzünü örter.

Söz konusu olan bu yasakları unutarak, bilmeyerek veya zorunlu bir şekilde yaparsa ona her hangi bir ceza gerekmez,  zira yüce Allah  şöyle buyurdu:  ”…. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Ahzap/5 ayrıca yüce Allah İhramın yasaklarından olan avın öldürülmesi ile şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır.” Maide/95

Bu naslar, ihramın yasaklarını unutarak veya bilmeyerek işleyen üzerine bir şey olmadığını açıklamaktadır. Aynı şekilde zorunlu ve ikrah altında yaparsa yine ona bir şey gerekmez. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “ Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. “ Nahl/10. Yüce Allah küfre ikrahı affetmesi daha düşük konularda affetmesi daha evladır.

Ancak unutan kişi yaptığı yasağı hatırlar hatırlamaz yaptığı yasağı hemen bırakması lazım, aynı şekilde bilmeden yaptığı yasağı hatırladığında bırakması gerekir, ikrah ve zorlama konusu yok olduğunda söz konusu yasaklar sona erer. Örnek olarak ihramlı, başını unutarak örterse sonra hatırlarsa hemen örtüyü kaldırması gerekir. Şayet eline koku sürerse sonra hatırlarsa kokunun izi gidinceye kadar elini yıkaması gerekir.

Kaynak: Fetava Menar el İslam Şeyh İbn Useymin c2- s. 391-394