Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Zarar görmeden muskadan kurtulmak

Soru

Zarar görmeden muskadan veya nazar boncuğundan nasıl kurtuluruz?   

Yanımda çalışan bir kişi nazara maruz kaldığına inanmış, bir kişi ona bir taş vermiş ve onu cebine koymasını isteyerek şöyle demiş: Bunu cebine koy seni nazardan koruyacaktır. Bir müddet sonra ona bir kağıt getirmiş kağıtta Arapça harfler yazılı, kağıdın altına Allah koruyucudur yazılı, ayrıca bir takım anlaşılmayan Arapça sözcükler ve tılsımlar yazılıdır. Ancak bu muska ve nazar boncuğundan kurtulmak isteriz. Çünkü bunun meşru olmadığına inanıyoruz. Fakat bize zarar gelmeden bunlardan nasıl kurtulacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda lütfen ne yapmamız gerektiğini yazar mısınız.?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şüphesiz göz/nazar, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in haber verdiği üzere haktır. Bunun üzerine nazarın vuku bulması mümkün olduğu gibi nazardan korunmak meşru rukyelerle olmalıdır. Korunma sünnette geçen dua ve zikirlerle olur. Muskalarla veya hokkabazların yazdıkları bir takım hurafelerle değil. Bu konuda daha fazla bilgi için 20954 ve  11359  nolu soruların cevaplarına bakınız.                                                                                                                     

İkincisi:

Sihir veya nazardan korunma amacıyla taşları ve muskaları taşımak, sakıncalı bir davranıştır.  Zira Ukbe bin Amir el Cuheni Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir gurup gelmiş bunların dokuzuna beyat yapılmış fakat bir kişi bırakıldı. Bunun üzerine sahabeler: Ey Allah’ın resulü! Dokuz kişiyle beyat yaptınız fakat bir kişiyi bıraktınız: Rasulullah şöyle dedi: onun üzerine tılsım var. Bunun üzerine tılsımın sahibi onu alıp yırttı. Bundan sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla beyat etti ve şöyle dedi: “Her kim tılsım takarsa şirk koşmuş olur” Ahmed 16781 Elbani sahih demiştir.  (492)

Ukbe bin Amir Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işitmiştir: “Her kim muska veya nazarlık takarsa Allah onu amacına ulaştırmasın” Arnavut hadisi Hasen görmüştür.

Hattabi Rahimehullah şöyle dedi: “Temime” zararlı durumları bertaraf ettiğine inanılan bir çeşit boncuktur.”

Beğavi Rahimehullah şöyle dedi: “Temime” Araplar çocuklarına taktıkları bir çeşit boncuk olup bunun nazara karşı etkili olduğuna inanırlardı fakat şeriat bunu yasaklamıştır.” (el Terifat el İtikadiye) s. 121

Alimlerin tercihli görüşüne göre Temime/nazarlığın haram olduğudur. Bu nazarlık Kur’an-ı Kerim’den olsa dahi hüküm aynıdır. Daha detaylı bilgi için (10543) Nolu sorunun cevabına bakınız.

Anlaşılmayan bir takım harf ve sözcükleri içeren muskaların haramlığı konusunda ihtilaf yoktur. Zira bunun bir sihir veya cinler tarafından olmadığına dair güvence yoktur.

Üçüncüsü:

Nazarlık veya sihirden kurtulmanın yöntemi şöyledir: Şayet varsa düğümler çözülür ve yapışık cisimler birbirinden ayrılır daha sonra yakmak veya başka bir şekilde imha edilir. Zira Zeyd bin Erkam Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Yahudilerden bir adam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yanına gelip giderdi, Rasulullah ona güvenmişti. Bir müddet sonra Yahudi birkaç düğüm bağlayıp Ensarilere ait bir kuyuya attı. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem birkaç gün rahatsızlandı. Aişe hadisine göre altı ay rahatsızlandı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e iki melek ziyaretine geldiler. Birisi başucunda durdu diğeri ayaklarının yanında durdu. Birisi diğerine neden rahatsız olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Onun yanına gelip giden kişi ona bir takım düğümler yapmış ve onun Ensari olan falan kişinin kuyusuna atmış. Şayet o kuyuya bir adamı gönderse ve düğümleri çözerse suyun sarardığını görecektir. Daha sonra Cebrail onun üzerine Falak v Nas surelerini indirdi ve şöyle dedi: Yahudi bir adam sana sihir yaptı, yapılan sihir ise falan kuyunun içindedir. Bunun üzerine Rasulullah Ali Radiyallahu anhu’yu gönderdi. Baktığında suyun sarardığını gördü, düğümleri alıp Rasulullaha getirdi. Düğümlerin çözülmesini emretti. Okunan her ayet ile bir düğüm çözdürüldü. Tüm düğümler çözüldükten sonra vücudunda bir hafiflik hissetti ve hastalığından iyileşti” Nesai 172/2, Ahmed 367/4, Tabarani, Silsile Sahihe Elbani 6/615

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi: Sihirbazın ne yaptığına bakılır. Şayet saç tellerini bir yere koymuş veya taraklara bağlamışsa vb. durumlarda yerinden çıkarılır ve imha edilir. Böylece bu sihrin etkisi kaybolur ve sihirbazın amacına engel olunur.  (mecmu fetava 8/144

Bahsettiğiniz kağıttan kurtulmanın yolu: onu yırtmak ve yakmaktır. Bununla birlikte bunları yapan şahsın tövbe etmesi ve bu hurafeleri bir daha yapmaması için nasihat edilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi