Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

İki bayram namazın hükmü

Soru

İki bayram namazın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler bayram namazları hakkında üç görüşe ayrılmışlardır:

Birinci görüş: Müekked sünnettir, Bu görüş İmam Malik ve İmam Şafii mezhebidir.

İkinci görüş: Farzı kifayettir buda İmam Ahmed’in mezhebidir.

Üçüncü görüş: Her Müslümana vaciptir. böylece her erkeğe vacip olup özürsüz bırakan günahkar olur. Buda İmam Ebu Hanife’nin mezhebidir. Ayrıca İmam Ahmed’ten böyle bir rivayet mevcuttur. Ayrıca bu görüşü seçenlerden biride; Şeyhul islam İbn Teymiye ve Şevkani rahimehumellah.[1]

Üçüncü görüş sahipleri birkaç öne sürdükleri delillerden bir kısmı şöyledir:

“O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”([2]) Ayeti

İbn Kudame “Elmuğni” de şöyle demiştir: bu ayetin meşhur tefsirinden maksat bayram namazıdır.

Alimlerin bazıları bu ayetten maksat namazın umumudur bayram namazına özel değil demişlerdir, ayetin manası: namaz ve kurban kesmekle Allah’ı birlemektir. “ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”([3]) Ayeti gibi yorumlanır.

Ayetin anlamı bu şekilde tefsir edilmesi İbn cerir ([4]) ve İbn kesir([5]) de katılmıştır.

Böylece ayette bayram namazın vacip olduğuna dair delil bulunmamaktadır.

1- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza çıkılmasını emretti hatta kadınlarında çıkmalarını emretmiştir.

Ummu Atiyye radiyallahu anhe şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır ve kurban bayramında; genç, hayızlı ver ergn kızları bayrama çıkarmamızı emretti, Hayızlı kadınlar ise namaz kılmazlar ancak oradaki Müslümanların hayırlı dualarına şahit olurlar. Dedim ki ey Allah’ın resulü: birimizin çıkacak elbisesi olmaz dediki: elbisesi olan kardeşini de kendi elbisesinden giydirsin.Dedi.

Bu hadisle bayram namazın vacip olduğuna delil getirmek bir önceki ayetten daha güçlüdür.

Şeyh İbn Useymin: “Kanaatim bayram namazın farzı ayn olmasıdır. Erkeklerin bunu bırakmaları caiz değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bekar ve ergen kızların bile namaza çıkarılmasını emretmiştir. Hatta hayızlı kadınlarında namaza çıkmalarını emretmiştir. Fakat onlar namaz kılmazlar.. Bu da namazın önemini pekiştirmektedir. ([6])

Şeyh İbn Baz: farzı ayn görüşü ile ilgili şöyle demiştir: “ bu görüşün delillerine bakıldığında diğer görüşlerden daha açık ve doğru görüşe daha yakın olduğu görülecektir.([7])

 

[1] - El mecmu 5/5, El muğni 3/353, El insaf 5/316, El İhtiyarat s: 82

[2] - Kevser /2

[3] - Enam /162

[4] -12/724

[5] - 8/502

[6]-Mecmu el fetava: 16/214

[7] - Mecmu el fetava 7/13

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi