Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Meziyi Temizlemenin Şekli

Soru

Testisleri meziden yıkamadan namaz kılmak geçerli olur mu? Zira Şafi, Maliki, Hanefi ve Hanbelilerden bir grup, testislerin yıkanmasını vacip görmez?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Mezi, temizlenmesi gereken necis şeylerden biridir. İbn Abdulberr Rahimehullah şöyle dedi: Müslümanların arasında ihtilaf olmaksızın mezi necis olduğu için bulaşan bölgeyi temizlemek vacip olduğu gibi abdest almayı da gerektirir. (Et-Temhîd 21/207)

Mezi akıp vücuda bulaştığında bölgeyi yıkamak vaciptir. Her kim vücudunda mezi olduğunu bilir ve kasıtlı olarak bu şekilde namaz kılarsa namazı geçersizdir. Elbise ve vücut tahareti olmadan namaz kılmanın hükmü ile ilgili (12720 ) nolu soruların cevabına bakınız. ‎

İkincisi:

Şayet mezi testislere bulaşırsa yukarıda belirttiğimiz gibi necaseti gidermek vaciptir. Ancak mezi çıktığı yerden daha fazlasına bulaşmamışsa bu durum için alimler farklı görüşler bildirmiştir. Sadece bulaştığı yer mi yoksa cinsel organ ve testisler komple mi yıkanır?

İmam Ahmed’in mezhebine göre şöyledir: Cinsel organ ve testisler komple yıkanır.

El Merdâvî Rahimehullah şöyle dedi:

“Mezinin necis olduğu görüşe göre penis ve testisler birlikte yıkanır.” (El İnsaf 2/328- 329)

Ali (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem cinsel organın yıkanmasını emretti. (Buhari, Muslim) Bundan maksat organın tümünün yıkanmasıdır. Bu iki kaynak dışında başka rivayette testislerin de yıkanmasını emretmiştir.

Ali (r.a)’den rivayetle şöyle dedi: “Ben çokça mezisi gelen bir adam idim. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’nin kızı eşim olduğundan ötürü (hükmünü) sormaktan hayâ ederdim. Bu sebeple Mikdâd b. Esved'e emrettim, o da hükmünü sorunca O: "Erkeklik organını yıka ve abdest al." buyurdu. (Buhari 269, Muslim 303)

Rivayetin zahirine göre cinsel organın tümü yıkanır. Fakat alimlerin cumhuruna göre bundan maksat mezinin çıktığı yerin yıkanmasıdır. Organın tümünün yıkanması gerekmez. Bu konuyla diğer necislerden taharet konusunu kıyas ettiler. Zira necasetten taharet sadece bulaştığı yeri kapsar.

İbn Dakîk el Îd Rahimehullah şöyle dedi:

“Mezi aktığında sadece necasetin bulaştığı yer mi yıkanır yoksa organın tümü mü yıkanır?” hususunda ihtilaf edilmiştir. Alimlerin cumhuruna göre sadece necasetin bulaştığı yer yıkanır. (Ahkâm el-Ahkâm 1/74)

Nevevî Rahimehullah şöyle dedi:

Yıkanması vacip olan sadece necaset konumudur. Bu Şafii ve cumhurun mezhebidir. (El Mecmû 2/144)

İbn Recep Rahimehullah şöyle dedi: Mezi nedeniyle cinsel uzvun yıkanmasına dair emrin anlamı hususunda alimler ihtilaf etmiştir. Cinsel uzuv idrardan yıkandığı gibi mi yıkanır yoksa uzvun tümü mü yıkanır? Bu konuda iki görüş vardır. İmam Malik ve İmam Ahmet’ten iki rivayet aktarılmıştır.

İbn Dakîk el Îd Rahimehullah şöyle dedi: Alimlerin cumhurunun uzvun tümünün yıkanmasını vacip görmemesine binaen anlam ve amaç gereği yıkanması vacip olan, sadece çıktığı yerdir. (Ahkâm el-Ahkâm 1/74)

Ebu Cafer et-Tahâvî Rahimehullah şöyle dedi: Bu konu necasetin görülmesi açısından değerlendirilir. Şayet mezinin çıktığını görürsek sadece çıktığı yeri yıkamamız vacip olur. Aynı şekilde tuvalet ihtiyacı giderildiğinde veya kan aktığında sadece necasetin bulaştığı konum temizlenir ve namaz için taharet alınır. Bu durumlarda hades olarak görülür ve hades sadece bulaşan yer gusül gerektirir.

Bu görüş; Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed b. El Hasan’ın görüşüdür. (Şerhu Meâni’l-Âsâr 1/48)

Bu görüşe aykırı görüş bildirenler şöyle dedi: Necasetin çıktığı yerden fazlasını yıkamaya engel yoktur. Bilakis şeriatta bunun benzeri bir durum mevcuttur. Meni çıkmasıyla tüm vücut yıkanır. Bunun faydası ise cinsel uzvun ve testislerin yıkanmasının meni akmasını kesmesidir.

Şeyh İbn Teymiyye Rahimehullah şöyle dedi: Mezinin şehvetle akması nedeniyle meni gibi aktığı yerle birlikte daha fazlasının yıkanması caizdir. Çünkü testisler meninin üretim yeri olup yıkanmasıyla akmasını keser ve izini giderir. (Şerhu’l-Umde 1/103)

İmam Ahmed el Musned 2/293, Ebu Davud 208, Hişam b. Urve’den şöyle rivayet ederler: Ali b. Ebu Talib r.a, Mikdad (r.a)’dan soru sormasını istedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Cinsel organını ve testislerini yıkasın.”

Hafız bin Hacer, el-Telhîsu’l-Tehbîr 1/117’de şöyle dedi: Ebu Davud, Urve-Ali r.a rivayetinde “Cinsel organını ve testislerini yıkasın.” demiş ancak Urve Ali’den duymamıştır. Ebu Uvane, sahihinde Ubeyde ve Ali’den ziyadesiyle rivayet etmiştir. İsnadında sakınca yoktur.

El San’ânî, Subul’us-Selâm 1/199’da şöyle dedi: Sahih olmasıyla birlikte bu görüşü aktarmada mazeret yoktur.

Abdullah b. Sa'd el-Ensârî şöyle demiştir: “Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e guslü icap ettiren şeylerden ve sudan sonra gelen suyu sordum. O da: "(Sudan sonra gelen su için) O mezidir ve her erkek mezi çıkarır. Bundan dolayı fercini ve hayalarını yıkarsın, namaz için aldığın abdest gibi abdest alırsın." buyurdu.” (Ebu Davud 211, Elbani sahih, dedi. 1/381)

Şeyh b. Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Mezide vacip olan cinsel uzvun ve testislerin yıkanmasıdır. (Fetava Şeyh bin Baz 17/58)

Daimî Fetva Kurulu alimleri şöyle dedi:

“…Mezi ise necistir. Mezi çıktığında cinsel uzvun ve testislerin yıkanması vacip olur, ayrıca bulaştığı vücuda ve elbiseye su serpilir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ali (r.a)’ye cinsel uzvunun ve testislerin yıkanmasını ve elbiseye su serpilmesini emretmiştir.”  (Daimî Fetva Kurulu; Abdullah Ğadyan, Abdurrezzak Afifi, Abdulaziz bin Abdullah bin Baz…) (Daimî Fetva Kurulu 5/382)

İbn Useymin Rahimehullah şöyle soruldu: Mezi çıktığında cinsel uzuv ve testislerin yıkanması hususunda tercihli görüş nedir?

Cevap: Tercihli görüş uzvun ve testislerin yıkanmasının vacip olmasıdır. Zira bunları yıkamak akmasını keser. (Talîkat Şeyh İbn Useymin ala el Kâfi)

Tercihli olan görüş cinsel uzvun ve testislerin yıkanmasının vacip olduğudur. Zira bu konuda sahih hadis mevcuttur.

Namazın geçerliliği sorusuna cevap şöyledir: Bu konu ictihadî bir mesele olduğu için iki görüşten birine tabi olmanın veya bir imamı taklit etmenin caiz olması itibarıyla namaz geçerlidir. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi