Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Cehennemin yaratılışı ve şu anda mevcut olması

Soru

Yüce Allah, Tekvir suresinin 12. Ayetinde şöyle buyurdu:  “Cehennem alevlendirildiği zaman,” araştırdığım kadarıyla (سعرت) sözcüğü Arapça’da tutuşturulma anlamına gelmektedir. Bu anlam gereğince cehennem kıyamet gününde sönük olup daha sonra mı tutuşturulacaktır. Bu çıkarım doğru mu? Yoksa başka bir anlamı mı var?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: Ehli sünnet ve cemaat’ın ortak görüşüne göre Cennet ve Cehennem şu anda mevcuttur. Fakat daha sonra bir gurup bidat ehli bunu inkar etmiştir.

Bu temel manayı ifade eden delillerden biri de şu ayettir: “Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın! (Hadid/21)

Cehennem hakkında ise şöyle geçmektedir:

“Bunu yapamazsanız –ki asla yapamayacaksınız– yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o, inkârcılar için hazırlanmıştır.” Bakara/24

“Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir; Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın (yaptıklarına) uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı.  Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık! Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. (Nebe’ /21)

İkincisi:

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “İnsanoğlu öldüğünde sabah akşam varacak yeri gösterilir: şayet cennet ehlinden ise onun cennetteki yeri gösterilir. Şayet gideceği yer cehennem ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve bu; senin kıyamet gününde varacağın  yerdir, denilir” (Buhari 3240,Muslim 2866)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir namazı kıldıktan sonra şöyle dedi: “Bu yerimde size vadedilen tüm şeyleri gördüm. Öyle yaklaştım ki neredeyse cennetten bir salkım alacaktım. Bunu benim yaklaştığımı görünce farkettiniz.

Cehennemi gördüm ve benim geriye çekildiğimi gördünüz. Cehennemde İbn Luhey’i gördüm  …………. (Buhari 212, Muslim 901)

Cennet ve Cehennemin yaratılmış olması ve şu anda mevcut olduğuna dair en açık delillerden biri de: Ebu Hureyre Radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle demiştir: “Yüce Allah Cenneti ve Cehennemi yarattığında Cebrail’il Cennet’e gönderir ve şöyle der: Git ve bak Cennet ehline neler hazırladım. Cebrail gelir, bakar ve Allah’a döner ve şöyle der: Senin izzetine yemin ederim ki bunu duyan herkes mutlaka cennete girer. Daha sonra Cennetin etrafı zorluklarla çevrilir. Cebrail’e git ve bak Cennet ehline neler hazırladım. Cebrail gelir bakar ve şöyle der: Senin izzetine yemin ederim ki kimsenin giremeyeceğinden korktum.

Yüce Allah O’na Cehenneme git ve ehline neler hazırladığımı bir gör. Gidip baktığında cehennemin birbirine bindiğini gördü. Cebrail: Senin izzetine yemin ederim ki bunu duyan kimse kesinlikle girmez. Daha sonra Cehennem arzularla çevrilir. Tekrar O’na git ve bak der. Cebrail gider bakar döndüğünde şöyle der: İzzetine yemin ederim ki korkarım ki bundan kimse kurtulamayacak. (Tirmizi 2736) hadis hasen ve sahihtir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Cehennem 'bir kısım bir kısmımı yiyip bitiriyor' diye Allah’a şikayette bulundu. Allah da ona iki sefer nefes almasına izin verdi. Kışın bir nefes, yazın bir nefes; kışın aldığı nefesten dolayı soğuklar ve zemherir meydana geldi. Yazın aldığı nefesten dolayı baskın sıcaklar ve sâm yeli ortaya çıktı.”  (Buhari 536, Muslim 617)

İbn kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sahabesi, tabiinler, bunlara tabi olanlar, tüm ehli sünnet, hadis ehli, İslam fıkıh alimleri, tasavvuf ve zühd ehli; bu inanca sahiptirler. (yani Cennet ve Cehennemin şu an mevcut olduğu görüşe sahiptirler) Kur’an ve sünnette bu sabit olduğu gibi peygamberler bundan haber vermişlerdir. Fakat Mutezile ve Kaderiye bu görüşe aykırı bir görüş ileri sürmüşler.

İbn Ebu İz şöyle dedi: “Cennet ve Cehennemin daha yaratılmamıştır, şayet yaratılmış olsaydı kıyamet gününde yok olacaktı, çünkü O günde her şey yok olacak ve ölecek zira yüce Allah şöyle demiştir: “ Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas/88)

 Ve “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Ali imran 185)

Zikredilen ayetler gereğince ortaya atılan şüpheye karşı şöyle cevap veririz: Cennet ve Cehennemin şu an mevcut olmadıkları, sura üfleme ve insanlar kabirlerinden çıkması olayına bağlı olmaları görüşü tamamen geçersiz ve batıldır. Yukarıdaki deliller ve zikredilmeyen nice deliller bunu ispatlamaktadır.

Şayet onlarda her şeyin tamamen hazırlanmadığını ve halen aşamalı bir şekilde yüce Allah yeni şeyler yarattığını ve müminler Cennete girdiklerinde farklı şeyler yaratacağını söylüyorlarsa bu görüşe karşı çıkmak mümkün değildir. İleri sürdüğünüz deliller buna işaret etmektedir.

Delil olarak dayandığınız ayette her şeyin helak olacağı konusu ise alimler şu şekilde açıklamışlardır. Fani olan her şey yok olur. Fakat Cennet ve Cehennem fani değiller bunlar ebediyyen kalmaları için yaratılmıştır. Aynı şekilde Cennetin tavanı Arş da ebedi kalacaktır. Böylece bu varlıklar helak olmaktan istisna edilmiştir.

Üçüncüsü: Tekvir suresinin 12. Ayetinin anlamı: tutuşturulmadan maksat daha da elevlendirmek demektir. (Allah bizi o ateşten korusun) O ateş sönük değil, daha önceden yakılmış fakat kıyamet gününde daha da alevlendirilecek. (Taberi tefsiri 24/150)

Kurtubi tefsirinde ise: Kafirler için yakılmış ve ateşine ateş eklenmiştir. (19/235)

Söz konusu anlamı aşağıdaki ayet pekiştirmektedir:

“Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan işte odur; kimi de hidayetten uzaklaştırırsa artık böylelerine Allah’tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir; onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz.” İsra/97

Yani ateş sakinleştikçe ve sönmeye yüz tuttukça alevlendirilecektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi