Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Müslümanın, müslümanların ve kâfirlerin kutlamalarına katılma halleri ve bunlarla ilgili hükümler

Soru

Yazmak zorundayım. Çünkü bir mescitte bazı müslümanlardan garip bir durum sâdır oldu. Şöyle ki: Geçen hafta hıristiyan bir bakan ile özel bir buluşmada hazır bulunanlardan birisiydim. Allah Teâlâ orada bulunmamı diledi. Zirâ bu buluşmada bir hoca ve üç bacımız, bir kutlama düzenlediler. Bu hoca ve üç bacımız, diğer dînlere mensup insanlarla birlikte mumlar taşımaya, sonra da bu mumlarla kutlamanın düzenlendiği gölün etrafında dolaşmaya başladılar.
Bu davranışın bid'at olduğunu onlara nasıl açıklayabilirim?
Bu konuda bana bir açıklama yapar mısınız?
Yine bu davranışın doğru olmadığını,Kur'an ve sünnetle onlara nasıl ispatlayabilirim? Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kutlamaların çeşitlli şekilleri vardır. İster müslümanlar tarafından olsun, isterse kâfirler tarafından olsun, bu kutlamaların hükmü, kutlamalara göre farklılık arz eder. Bu kutlamalar üzerine aşağıdaki şekillerde konuşmak daha kapsamlı ve yerinde olur:

1.Müslümanın, kâfirlerin dînî kutlamalarına (şenliklerine) katılması ve kâfirleri bu münasebetlerle kutlaması, kesinlikle helal değildir. Kutlamaların, günah bakımından en kötüsü budur. Çünkü bu davranış, yapan kimseyi küfre götürebilir.

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kâfirlerin şiârlarını kutlamaya gelince, bu davranış ittifakla haramdır.

Örneğin onların bayramlarını ve oruçlarını kutlamak: 'Bayramınız mübarek olsun' veya 'Bu bayramda mutlu olasınız' gibi.

Bunu söyleyen kimse, küfürden kurtulsa bile, bu söz, haram olan davranışlardandır. Çünkü bu, haça secde eden hıristiyanı, bu davranışından dolayı kutlamak derecesindedir. Hatta bu davranış, günah bakımından Allah Teâlâ katında içki içeni, içki içmesinden, cana kıyanı, cana kıymasından ve zinâ edeni, de zina etmesinden dolayı kutlamaktan daha büyük ve daha şiddetlidir."[1]

İmam Zehebî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Hıristiyanların kendilerine âit bir bayramı varsa, Yahudilerin de kendilerine âit bir bayramı vardır. Bir müslüman, Yahudilerin ve Hıristiyanların yollarına ve kıblelerine iştirak edemeyeceği gibi onlara bu bayramlarda da iştirak edemez."[2]

Bu konuda daha detaylı bilgi için (947), (11427), (1130) ve (115148) nolu soruların cevaplarına bakabilirisniz.

2.İslâm âlimleri, evlilik, hastalıktan iyileşmek ve yolculuktan dönmek gibi, şahsî münasebetlerde kâfirlerin kutlamalarına iştirak etmenin hükmü konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kaplerini İslâm'a ısındırmak veya onları dîne dâvet etmek gibi, şer'î bir maslahatın olması şartıyla bu konudaki görüşlerin en tercihlisi; bunun câiz oluşudur.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (127500) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

3.Kâfirlere âit münasebet ve kutlamalarda giyilen giyside veya yenilen belirli bir yemekte veyahut da mumlar yakmak ve çevresinde dönmek gibi kâfirlere âit bir konuda müslümanın kâfirlere benzemeye çalışması helal değildir.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bayramlarına âit olan şeylerde hıristiyanlara benzemek, müslümanlara helal değildir. Tıpkı yiyecek, giyecek, boy abdesti alma, ateş yakma, geçim kaynağı olan bir geleneği veya ibâdeti tatil etme gibi...

Müslümanların, bu münâsebetle ziyâfet vermeleri, hediye alıp-vermeleri, bayramın ihyâ edilmesine yardım eden (çam, mum ve hindi gibi) şeyleri satmaları, bu bayramlarda çocukların oyun ve eğlence yerlerine gitmelerini sağlamaları (buna imkân vermeleri) ve bu günde süslenmeleri (yeni giysiler giymeleri) helal değildir.

Kısacası:

Müslümanların, kendi günlerini, hıristiyanların bayramlarının şiârından olan bir şeyle tahsis etme hakları yoktur. Aksine hıristiyanların bayram günü, müslümanların nezdinde haftanın diğer günleri gibi olmalıdır."[3]

4.Müslümanın, içerisinde bâtıl bir dîni veya mezhebi yaymak veyahut da tahrif olunan bir fikir veya inanca övgü olan, kâfirlere veya müslümanlara âit kutlamada hazır bulunması câiz değildir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (3325) ve (10213) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

5.Müslümanın, içerisinde "Doğum günü" ve "Anneler günü" gibi, her gün veya her ay veyahut da her yıl devamlı olarak kutlanan, kâfirlere veya müslümanlara âit kutlamada hazır bulunması câiz değildir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (5219), (1027), (26804) ve (59905) nolu soruların cevabına bakabilirsiniz.

6.Müslümanın, içerisinde temeli haram olan Sevgililer gününü kutlamak veya fâcir veyahut zâlim birisinin doğum gününü kutlamak ya da kâfir veya fâcir bir partinin kuruluş yıldönümünü kutlamak gibi, kâfirlere veya müslümanlara âit kutlamada hazır bulunması câiz değildir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (135119) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

7.Müslümanın, içerisinde erkeklerle kadınlar karışık bir ortamda bulunan veya müzik olan veyahut da haram yemek yenilen kâfirlere veya müslümanlara âit kutlamada hazır bulunması câiz değildir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (6992) ve (97014) nolu soruların cevabına bakabilirsiniz.

Erkeklerle kadınların karışık bir ortamda bulunmaları, mumlar yakmak ve mumların çevresinde dönmek gibi kâfirlere benzemeyi içeren bir kutlamanın olması, sadece susmakla kalmayıp onu yüceltmek ve haram kutlamada onun şiârını onaylamak sûretiyle bâtıl olan o dîni yüceltmek ve onu yaymak gibi sebeplerden dolayı yukarıda açıklaması geçenleri öğrendikten sonra sorunuzda zikrettiğiniz toplantının haram olduğunu öğrenmiş bulunmaktasınız.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] Ehli Zimmet Ahkâmı, c 3, s: 211

[2] Teşbihu'l-Khasis bi Ehli'l-Khamis' -el-Hikme Dergisi, sayı: 4, s: 193

[3] Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Teymiyye, c: 25, s: 329

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi