Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Mehdinin Çıkışı

Soru

Müslümanları Kurtaracak Mehdinin Çıkışıyla ilgili Kuran’da Bir Kanıt Var Mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Müslüman bir kimse, uyulması vacip olan konularda ve delil getirme hususunda Kuran ve Sünneti aynı seviyede görmesi gerekir.

Zira Kur’an ve Hadisler Allah tarafından vahyedilmiş olup bunlara uyulması edilmesi vaciptir. Yüce Allah, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem hakkında şöyle buyurmuştur:

“O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O (size okuduğu), kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm/ 3-4)

El-Mikdam İbn Ma'dikerib'den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte (onun bir) benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: (Sadece) şu Kur'an lazımdır onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz (yeter), diyeceği (günler) yakındır.” (Ebu Davud 4604, Elbani Sahih demiştir 3848)

İkincisi:

Yüce Allah peygambere itaat edilmesini ayrıca şu şekilde emretmiştir:

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de.” (Nisa/59)

Başka bir ayette: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.” (Haşr/7)

Üçüncüsü:

Kur’an veya Sünnette Mehdi’nin ne zaman çıkacağı, net bir şekilde bildirilmemiş ancak ahir zamanda çıkacağı ile ilgili rivayetler olup aşağıdaki hususlara da dikkat etmek gerekir:

1-Mehdinin çıkışı, kıyametin küçük alametlerindendir.

2-Birçok kimse, Mehdi’nin çıktığını veya kendi özel amaçlarını ve batıl inançlarını desteklemek için çıkacağını iddia etmiştir. Kadiyaniye, Behaiye ve Şia gibi sapık guruplar bunu iddia edenlerdendir. Bunun üzerine son alimlerin bazıları mehdinin hadisini yok saymış veya ahir zamanda İsa aleyhisselamın inişi ile tevil etmişlerdir. Merfu olan “Mehdi yok, sadece Meryem oğlu İsa vardır” hadisini delil olarak sürmektedirler.

Oysa bu zayıf bir hadis olup sahih değildir.

Elbaninin “El silsile el zayife 1/175 ” kitabına bakınız.

3-Birçok alim, Mehdinin çıkışıyla ilgili kitaplar telif etmiş ve bunun Müslümanın inancından olduğunu savunmuşlardır. El Hafız Ebu Naim, Ebu Davud, Ebu Kesir, el Sehavi ve Şekvani başta olmak üzere başka alimler de bu konuyu savunmuştur.

4-Hadislerde Mehdinin İsa aleyhisselam ile buluşacağını ve İsa’nın onun arkasında namaz kılacağı rivayet edilmiştir.

"Ümmetimden bir kesim kıyamet gününe kadar hak üzere üstünlük sağlamışlar olarak savaşmaya devam edeceklerdir. Sonra Meryem oğlu İsa inecek, onların emiri, gel bize namaz kıldır diyecek, O, bunu kabul etmeyerek; Allah'ın bu ümmete bir ikramı olmak üzere: Siz birbirinizin emirlerisiniz, diyecektir. " (Muslim/156)

Hadiste “Emir” ifadesinden maksat, Mehdi olup zira Ebu Naim ve Haris bin Usame’nin rivayetinde “emirleri olan Mehdi” geçmektedir. İbn Kayyım: İsnadı iyidir demiştir.

5- Müslüman, Mehdinin çıkışını beklemez. Bilakis İslam dinini yüceltmek için sahip olduğu var gücüyle çalışır. Mehdi veya başkasının gelmesine itimat etmez. Kendini, ailesini ve çevresindekilerini islah eder. Bundan sonra Allah’a vardığı zaman o kimsenin bir mazereti olur. Aksi takdirde bir şey yapmadan beklemek mazeret değildir.

Daha detaylı bilgi için Şeyh Muhammed bin İsmail’in kaleme aldığı “EL Mehdi Hakikaten La Hurafeten” adlı eseri inceleyiniz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi