Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Beş vakit namaza riayet eden ve gerektiği gibi eda eden kişinin fazileti

Soru

“Kenzul Ummel” adlı kitapta şöyle hadisler geçmektedir: “Her kim kıyamet gününde beş vakit namazı kılmış vakitlere, abdeste, rüku, ve secdeye riayet etmiş olarak gelirse ve hiçbir şey eksiltmemişse Allah ona azap vermeyec eğine dair söz verir. Her kim eksik kılarak gelirse Allah ona bir söz vermez. İster rahmet eder, ister azap eder.” (Aişe Radiyallahu anha )

“Her kim beş namazı tam olarak hakkıyla eda eder ve vaktinde kılarsa kıyamet gününde Allah ona azap vermeyeceğine dair söz verir. Her kim namazları hakkıyla eda etmezse ona söz verilmez. Yüce Allah isterse affeder isterse azap eder. (Ubade bin Samit Radiyallahu anhu)

Yüce Allah şöyle dedi: Kulum vaktinde namazını kılarsa ona azap vermeyeceğime ve onu hesapsız cennete girdireceğime dair sözüm vardır.” Bu hadisler sahih mi? Bunlarla amel edilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ubade hadisi: Ebu Davud 1420, Nesai 461 numara ile Ubada bin Samit Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işitmiştir: “Yüce Allah, kulları üzerinde beş vakit namaz farz kılmıştır. Namazları hafife almayarak hakkına riayet eder ve bunlardan bir şeyi zayi etmezse yüce Allah onu cennetine sokacağına dair söz vermiştir. Her kim namazları gerektiği gibi eda etmezse Allah katında onun için bir söz yoktur. İster azaplandırır ister cennetine sokar” elbani Ebu davud’da sahih demiştir.

Ebu Davud 425, Ahmed 22704 nolu hadiste Ubade bin Samit’ten şöyle rivayet etmişlerdir: “Yüce Allah beş namazı farz kılmıştır. Her kim güzel bir şekilde abdest alır vaktinde kılarsa, rükularını hakkıyla eda eder huşu içinde kılarsa Allah’ın onu affedeceğine dair söz verir. Bunu kim yapmazsa ona söz yoktur. İster affeder, ister azap eder.” Elbani sahih demiştir.

Aişe hadisi: Abdullah bin Ebu Ruman el İskenderani şöyle dedi: İsa bin Vakid, Muhammed bin Amr elleysi,  Ebu Selemeden, Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim vitir namazını kılmazsa namazı geçersizdir” bu hadis Aişe’ye ulaştığında şöyle dedi: kim bu hadisi, Ebul kasim Sallallahu Aleyhi Vesellem’den işitmiş? Vallahi onun ölümü üzerinden fazla zaman geçmedi. Ben daha unutmadım. Ancak Ebul Kasım Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Her kim kıyamet gününde beş vakit namazı kılmış olarak gelirse namazların abdestlerine, vakitlerine, rükularına, secdelerine riayet ederek eksik bir şey bırakmamışsa Allah’ın ona azap vermeyeceğine dair söz vermiştir. Her kim bunları eksik olarak getirirse Allah katında ona söz yoktur. İster rahmet eder, ister azap eder.”

Tabarani Ukbe: “İsa’dan sadece Muhammed rivayet etmiştir.  Her ikisinden sadece Abdullah rivayet etmiştir”

Şeyh Elbani: O el Meafiridir. Zehebi: birden çok onu zayıf görmüştür. Zira yalan hadis rivayet etmiştir.

Dedim ki: ben zannederim ki bu hadise işaret ediyor. Zahiri yalandır.

Hafız bin Hacer: Dar Kutni bunu zayıf görmüştür.

İbn Yunus: hadis zayıftır demiştir.

Münker olan şudur: “Her kim vitir namazı kılmazsa namazı geçersiz olur”.

Ama hadisin geri kalan rivayeti ile ilgili bir çok şahit mevcuttur.

Ayrıca İmam Ahmedin 18345 nolu hadisi buna şahittir.: Hanzala  el Katip şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim: “Her kim beş vakit namaza riayet eder; rüku, sücud, abdest ve vakitlerine özen gösterir ve bunun Allah’tan bir hak olduğunu bilirse cennete girer” başka bir rivayette “Cennet ona vacip olur”

Senet tahkikçileri: “Bu hadis, şahitleriyle sahihtir” demişlerdir.

Ebu Davud 429 nolu hadiste şöyle rivayet etmiştir: Ebu Derda  Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “ Şu beş şeyi, kim inanarak yerine getirirse cennete girer. Her kim beş vakit namaza; abdest, rüku, sücud, vakitlerine riayet ederse; Ramazan orucunu tutarsa, gücü yettiğinde hacca giderse, gönül hoşnutluğuyla zekatı verirse, ve emaneti eda ederse.”

Elbnani hasen demiştir.

Aişe hadisi: “Kulum namazı vaktinde kılarsa onu azaplandırmayacağıma ve onu hesapsız cennete koyacağıma dair söz veririm” el muttaki el Hindi Rahimehullah kenzul ummal 7/312 rivayet etmiştir. Hakim’e isnat etmiştir. Tarih Neysaburi Hakim’in büyük ve değerli kitabıdır. Ancak bu telif kaybolmuştur. Şu an sadece özeti bulunmaktadır. Ahmed bin Muhammed bin Hasan  (el Halife el Neysaburi” ancak bu kitapta söz konusu rivayet mevcut değildir.

Bu hadis, sadece Hakim tarafında rivayet edilmiştir. Fakat Hakim’in zayıf rivayetler aktardığı bilinmektedir. Özellikle “hesapsız cennete sokar” cümlesine her hangi bir şahit bulamadık. Fakat yukarıda ki Ubade sahihi onun yerine geçer. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi