چهارشنبه 9 ربیع الاول 1444 - 5 اکتبر 2022
فارسی

روزه‌ی صاحبان عذر

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

65803

04-04-2022

آیا برایش جایز است به علت سختی کار روزه نگیرد؟

04-04-2022

7852

06-05-2020

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

06-05-2020

222148

23-04-2020

بیمار مبتلا به قند و فشار خون در مورد روزهٔ رمضان چکار کند؟

23-04-2020

205907

07-04-2020

به دو کودک شیرخوارش شیر می‌دهد و می‌ترسد به سبب روزه زیان ببینند

07-04-2020

221329

11-06-2019

به سبب شیمی‌درمانی نتوانسته رمضان را روزه بگیرد. چکار کند؟

11-06-2019

274712

13-05-2019

حکم خوردن روزه به سبب گرسنگی یا تشنگی

13-05-2019

3711

12-05-2019

از ترس نوزاد شیرخواره‌اش روزه نگرفته است

12-05-2019

37926

05-05-2019

اگر زنی پیش از طلوع فجر عادت ماهیانه‌اش تمام شود و بخواهد روزه بگیرد

05-05-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019