Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Sabah ve Akşam zikirleri

Soru

Günlük olarak sabah ve akşam zikirleri için bana kaynak olacak şekilde sabah ve akşam zikirleriyle ilgili tüm sahih hadisleri toplayabilir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sahih hadislerden seçtiğimiz sabah ve akşam zikirleri özetle aşağıdaki gibidir:

  • Şeddad b. Evs r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: İstiğfarın efendisi şöyle demendir: "Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hak ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz (ulûhiyetini ve vahdâniyetini itiraf etme sözü) üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini itiraf ediyorum. İşlediğim günahlarımı kabul ediyorum. Beni bağışla. Zirâ günahları ancak sen bağışlarsın.

Kim bu duayı gündüz vaktinde inanarak okur ve o günde akşam olmadan ölürse cennet ehlinden olur. Her kim akşam vaktinde inanarak okur ve sabahlamadan ölürse cennet ehlinden olur.” (Buhari 6306)

-   Ebû Hureyre r.a’dan rivayetle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: 

“Kim, sabahladığında ve akşamladığında yüz defa:‘ Subhânallahi ve bihamdihi’ (Allahım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim) derse, hiç kimse onun (bu sözü yüz defa söyleyenin) getirmiş olduğundan daha faziletlisini getirmemiştir. Ancak onun gibi (yüz defa) söyleyen veya ondan (yüz defadan) fazla söyleyen kimse bundan müstesnadır.” (Muslim 2692) 

  -Ebû Hureyre (Şöyle demiş): 

Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek:

— Yâ Resûlallah! Dün akşam beni sokan bir akrepten neler çektim! dedi.

“Akşamladığın zaman أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ = Allah'ın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden (ona) sığınırım deseydin; sana zarar vermezdi.” buyurdular. (Muslim 2709)

Ebû Râşid el Hubranî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. Amr b. Âs’a geldim ve: “Rasûlullah (s.a.v.)’tan işittiğin bir şeyi bana anlatır mısınız?” dedim. Bunun üzerine bana bir yazı çıkardı ve:

“Bu, Rasûlullah (s.a.v.)’in benim için yazdırdığı şeydir” dedi. Yazıya baktım orada şunlar yazılıydı: Ebû Bekir es Sıddık: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana sabah ve akşam okuyacağım bir duâyı öğret” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): Ey Ebû Bekir şöyle de:

"Gizli ve âşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim.

Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana götürmekten sana sığınırım."

- İbn Ömer. R.a şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu duaları akşamladığı veya sabahladığı vakitlerde bırakmazdı: "Allahım! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet dilerim.

Allahım! Dinim, dünyam, âilem ve malım hakkında senden af ve âfiyet dilerim.

Allahım! Ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru!

Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım." (Ebu Davud 5074)

-Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sabahladığı zaman şöyle dua ederdi: "Allahım! Senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile sabahlarız ve senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz. Ve (kıyâmet günü) dönüş, yalnızca sanadır."

Akşamladığı zaman da şöyle derdi: "Allahım! Senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile akşamlarız ve senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile sabahlarız. Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz. Ve (kıyâmet günü) dönüş, yalnızca sanadır." (Ebu Davud 5068, Tirmizi 3391, Nesai 10323)

  • Ebu Hureyere Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bir kimse her gün yüz defa, (lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.) Meali: Bir ve ortağı olmayan Allah’tan başka hak ilah yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır, O’nun her şeye gücü yeter; derse, on köle azat etmiş kadar; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.” (Buhârî 6040)
  • Ebu Ayyaş r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Bir kimse her gün yüz defa, (lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.) Meali: Bir ve ortağı olmayan Allah’tan başka hak ilah yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır, O’nun her şeye gücü yeter; derse, İsmail oğullarından bir köle azat etmiş olur; ona on iyilik sevabı yazılır; on günahı bağışlanır; on derece yükselir, bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar.  akşam söylerse sabahlayıncaya kadar onu şeytandan korur.” (Ebu Davud 5077)
  • Enes b. Malik r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Fatime’ye şöyle dedi: sabahladığında veya akşamladığında şu duayı okumanı tavsiye ediyorum: "Ya Hayy, Ya Kayyûm! Senin rahmetinle yardım dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve göz açıp kapayınca kadar -bile  olsa- beni nefsime bırakma.” (Nesai 227)
  • İbn Mesud r.a şöyle dedi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem akşamladığı zaman şöyle dua ederdi: "Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde akşamladık. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden bu günde ve bu günden sonra iyiliklerini isterim; bu günün şerrinden ve bu günden sonra (meydana gelecek olan) şerden de sana sığınırım. Rabbim!
  • Tembellikten ve (aklını yitirmek ve bunamak gibi)  kötü yaşlılıktan sana sığınırım. Rabbim! Cehennem ve kabir azabından sana sığınırım."

Sabahladığı zaman da "Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde sabahladık… derdi. (Muslim 2723)

  • Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Bir Müslüman kul sabahladığında veya akşamladığında üç defa: "Rab olarak Allah’tan, dîn olarak İslam’dan, nebi olarak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’den râzı oldum.” Derse o kişiyi razı etmek kıyamet günü Allah üzerine hak olur.” (Ahmed 18967)
  • Abdullah bin Hubeyb r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Sabahladığın veya akşamladığın zaman üç defa ihlas, felak ve nas sureleri okuman seni her türlü tehlike ve zarardan korumaya yeterli olur.” (Tirmizi 3575, Ebu Davud 5082)

Osman b. Affan r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dediğini işitmiştir: "Her kim (akşamleyin) üç defa:

"Bismillahillezi lâ yadurru mea ismini şey'un fil ardi velâ fissemai ve huvessemîu'l alîm”

 Meali: (İsminin anılması) ile yerde ve gökte (bulunan belâ ve musibet cinsinden) hiçbir şeyin zarar ver(e)mediği Allah'ın ismi ile (korunuyorum). O (hem her sözü işiticidir, hem de herşeyi bilicidir.

dîyen kimseye (o gece) sabah'a kadar ona ansızın bir musibet gelmez. Kim de bu kelimeleri sabahleyin söylerse akşam'a kadar ona ansızın bir musibet gelmez." (Ebu Davud 5088)

- Ebu'd-Derdâ (r.a.)'dan rivayetle şöyle demiştir: “Kim sabaha ve akşama eriştiği vakitlerde yedişer defa: “Hasbiyellahu lâ ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbu'l-arşi'l-azim” diye dua ederse Allah onu üzen her şeye karşı ona yeter.

Meali: Ondan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim. O ulu arşın da sahibidir"

(Merfu bir rivayettir)

 - Cüveyriye'den naklen rivayet etti ki:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Cüveyriye onun mescidinde iken sabah namazını kıldığı vakit erkenden uyanmış çıkmış. Sonra kuşluk zamanı geçtiğinde dönmüş. Cüveyriye oturuyormuş. Bunun üzerine: “Sen hâlâ benim bıraktığım hal üzere misin?” diye sormuş. Cüveyriye:

 - Evet! Diye cevab vermiş. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

 “Gerçekten senden ayrıldıktan sonra üç defa dört kelime söyledim ki, bunlar senin bugünden beri söylediklerinle tartılsa, onların ağırlığını tutar:

سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

Allah'ı mahlûkatı sayısınca nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca kelimelerinin mislince hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim.”  (Muslim 2726)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi